Phòng tổ chức cán bộ

Cùng với sự ra đời của Bệnh viện, Phòng Tổ chức hành chánh được thành lập là bộ phận tham mưu cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc bệnh viện về tổ chức, nhân sự và đảm nhiệm công tác về hành chính quản trị. Qua quá trình phát triển của

Cùng với sự ra đời của Bệnh viện, Phòng Tổ chức hành chánh được thành lập là bộ phận tham mưu cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc bệnh viện về tổ chức, nhân sự và đảm nhiệm công tác về hành chính quản trị. Qua quá trình phát triển của bệnh viện tháng 11 năm 2011 Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập tách riêng ra từ Phòng Tổ chức hành chánh theo Quyết định số 1120/QĐ-SYT ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam. Thực hiện công tác Tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

 * Các trưởng phòng :

   1. Cán sự Nguyễn Thị Nhiễu (2001- 2005)

   2. BSCKI Nguyễn Bảy (2005- nay)

       Điện thoại: 05102463955- 0905603683- 01234603683

       Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       Nhân lực:  02 cán bộ

       Trong đó: 1BSCKI, 1 kế toán viên.

 * Chức năng nhiệm vụ :

   1. Lập kế hoạch về tổ chức và sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức xét tuyển hợp đồng lao động.

    2. Quản lý nhân lực, hồ sơ cán bộ

    3. Xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ công tác giữa các khoa phòng, các tổ chức đoàn thể quần chúng

    4. Bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với tổ chức Đảng và chính quyền địa phương

    5. Tuyển dụng, bổ nhiệm, thi đua khen thưởng, kỷ luật, an toàn lao động và các chế độ chính sách khác

  * Hoạt động chuyên môn :

       Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện trong bổ nhiệm, sử dụng, sắp xếp cán bộ cho từng khoa, phòng trực thuộc

        Đề xuất giải quyết chế độ hưu trí cho cán bộ viên chức theo nghị định của Chính phủ

        Tổ chức xét tuyển nhân viên hợp đồng, điều động cán bộ.

        Đề nghị cử đi đào tạo cán bộ viên chức (trong và ngoài nước).

        An toàn lao động

        Khen thưởng kỷ luật

        Thực hiện chính sách tiền lương và các chế độ cho CBVC

        Làm báo cáo theo quy định, quản lý hồ sơ cán bộ. Đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, quản lý lao động.

        Tổ chức hội nghị cán bộ công chức hàng năm, tổ chức các lớp học tập chính trị, nghị quyết Trung ương, tỉnh, huyện

  * Hướng phát triển :

 - Hoàn thiện phần mềm Quản lý nhân sự.

  - Xây dựng phần mềm Quản lý lương.

  - Xây dựng chiến lược nhân sự từ năm 2013 – 2015 sau 2015.