Phòng Kế toán tài chính

I.Quá trình hình thành và phát triển :

Cùng với sự ra đời của Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam từ tháng 4 năm 2001. Phòng TC-KT bệnh viện cũng hình thành từ đó.

I.Quá trình hình thành và phát triển :

Cùng với sự ra đời của Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam từ tháng 4 năm 2001. Phòng TC-KT bệnh viện cũng hình thành từ đó.

Để tham mưu cho Giám đốc bệnh viện trong công tác tài chính kế toánn của bệnh viện. Cùng với sự lớn mạnh của bệnh viện.Qua 13 năm hình thành và phát triển phòng tài chính kế toán của bệnh viện cũng thay đổi từng ngày  từ số lượng nhân lực cũng như chất lượng công việc để đáp ứng với nhu cầu hiện tại. Phòng TC-KT  đã đảm đương một khối lượng công việc lớn. Quản lý tất cả các nguồn thu - chi trong  toàn bệnh viện: Nguồn thu ngân sách nhà nước cấp, nguồn  thu Bảo hiểm y tế, thu viện phí, các nguồn thu dịch vụ,  thu từ đầu tư góp vốn theo mô hình  xã hội hóa.  Phòng Tài chính-kế toán bệnh viện không ngừng hoàn thiện trong công tác theo dõi,  điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động Thu-Chi trong toàn đơn vị nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu khám và điều trị của nhân dân cũng như chi trả  tất cả các chế độ cho người lao động đúng theo quy định.

  * Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

       1.Đoàn Thị Sỹ

       2.Phan Văn Trí

       3.Lê Ngọc Hoàng

       4.Nguyễn Thị Kim Liên

20140701 095000

II.Tổ chức bộ máy:

1. Tổng số cán bộ viên chức của phòng gồm có:  21 người

  Trong đó :

      -Biên chế:   12 người

            + Đại học : 8 người

            + Trung cấp: 4 người

     -Hợp đồng chờ thi tuyển : 02 người

       + Đại học :  02 người

     -Hợp đồng Bệnh viện:   07 người

            + Đại học:    02 người

            + Cao đẳng : 02 người

            +Trung cấp : 03 người

2. Các bộ phận kế toán trực thuộc phòng:

       1. Bộ phận kế toán thu viện phí.

       2. Bộ phận kế toán thanh quyết toán Bảo hiểm y tế.

       3. Bộ phận kế toán Dược.

       4. Bộ phận kế toán tài sản.

       5. Bộ phận kế toán chung.

III. Chức năng, nhiệm vụ của phòng:

1.Chức năng:

- Phòng tài chính kế toán là một phòng chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc mà trực tiếp là giám đốc Bệnh viện.

     - Phòng Tài chính – kế toán có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính của bệnh viện, xây dựng các định mức chi tiêu cho hoạt động của bệnh viện.

       - Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác Tài chính – kế toán.

      2.Nhiệm vụ:

-Căn cứ vào chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện  lập dự toán Thu- chi ngân sách hằng năm và tổ chức thực hiện  khi kế họach được phê duyêt. Tính toán và phân bổ định mức chi tiêu cho các mặt hoạt động của bệnh viện. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác Tài chính- kế toán phát sinh tại đơn vị.

- Hằng năm tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của  đơn vị.

- Tổ chức thu và quản lý tất cả các nguồn thu trong bệnh viện: thu viện phí,  thu Bảo hiểm y tế và các nguồn thu khác đúng quy định.

- Tổ chức công tác kế toán trong toàn bệnh viện theo đúng quy định hiện hành

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán về lao động, tiền lương, các khoản đóng góp…   

- Theo dõi toàn bộ vật tư,  tài sản ở tất cả các khoa phòng trong bệnh viện.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình Thu- chi trong toàn đơn vị.

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán tài chính theo quy định.

      - Định kỳ kiểm kê vật tư, tài sản trong toàn bệnh viện.

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.

- Tổng hợp tình hình tài chính, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.