Phòng Kế hoạch tổng hợp

 I.Quá trình hình thành và phát triển :

 

Phòng Kế hoạch tổng hợp được hình thành cùng với sự thành lập bệnh viện theo quyết định 839/ QĐ-UB ngày 20 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

 I.Quá trình hình thành và phát triển :

Phòng Kế hoạch tổng hợp được hình thành cùng với sự thành lập bệnh viện theo quyết định 839/ QĐ-UB ngày 20 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Lúc đầu Phòng gồm ba bộ phận: Kế hoạch tổng hợp – Điều dưỡng và Thiết bị y tế.

Sau khi bệnh viện được nâng lên hạng II, các bộ phận Điều dưỡng và Thiết bị y tế dược tách riêng cho đúng quy chế bệnh viện do Bộ y tế ban hành.

Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.

  *Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

       1.ThS Lê Viết Nho  (Phó Giám đốc kiêm nhiệm Trưởng Phòng)

       2.ThS Lê Ngọc Tăng  (Phó Phòng)

       3.ThS Phạm Đình Hùng  (Trưởng Phòng)

       4.ThS Tô Mười   (Giám đốc kiêm nhiệm Trưởng Phòng)       

II.Tổ chức nhân sự:

Tổng số cán bộ viên chức của phòng gồm có:  08 người

  Trong đó :

       - Đại học : 02 người

       - Trung cấp: 07 người    

III.Chức năng, nhiệm vụ:

Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

- Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

- Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

 

Thích và chia sẻ bài viết này :