I. LỊCH SỬ VÀ HÌNH THÀNH Tổ Quản lý chất lượng được thành lập theo Quyết định số 447/QĐ-BV, ngày 17/10/2014 của Giám đốc bệnh viện về việc thành…

Cùng với sự ra đời của Bệnh viện, Phòng Tổ chức hành chánh được thành lập là bộ phận tham mưu cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trực tiếp…

I.Quá trình hình thành và phát triển : Cùng với sự ra đời của Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam từ tháng 4 năm…

 I.Quá trình hình thành và phát triển :   Phòng Kế hoạch tổng hợp được hình thành cùng với sự thành lập bệnh viện theo quyết định 839/ QĐ-UB ngày…

I. Giới thiệu chung: Tên đơn vị:      PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG (Nursing Department)              Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.‘;document.getElementById(‘cloak4d46b90a41613724787eea6673156ad1’).innerHTML += ”+addy_text4d46b90a41613724787eea6673156ad1+”;   Lãnh đạo…